|||||

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen

 


J.H.W. Unger en W. Bezemer

 

 

 

 

Voor de biografieen van JHW Unger en W Bezemer verwijs ik naar een uitgebreid verhaal in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Op deze pagina wil ik stilstaan bij een aantal fragmenten uit hun werk met de titel: De oudste kronieken en beschrijvingen van Rotterdam en Schieland / uitg. op last van het gemeentebestuur door J.H.W. Unger en W. Bezemer uitgegeven in 1895. Het boek wordt ook wel genoemd: Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam deel 2.

(blz.13) Het slodt Weena
Dyt slodt is gelegen aen de noortsyde buyten de stadts muyeren, genaemt het Hoff Weena. Onder dyt slodt heeft eertijts gehoort Blommersdijck ende Beuckelsdijck met het ambacht van Cool, de
heerlijckheit van Berckel ende Bleyswijck. Men seght dat dyt slodt
is geboudt van een jonger sone uut den stamme van de burghgraven van Leyden, met name heer Crystyaen van Wassenaer, eenen oom van heer Alewijn van Wassenaer, heer van Rijnlant. Dese heer heeft voortijts altijt de hooge offysyen in stede Rotterdam gestelt ende mochte altijt by dage ende nachte in der stede uut ende inne komen. Dese heeft nagelaten een sone met 2 dochteren; den soon Phlyps van Weena is gestorven bynnen Parys, (leyt na eenen soone ende een dochter) in den jare 1137. De ouste suster Weyntgen van Weena is jongh gestorven. In mynen tijt soo is geweest vrou Oda van Weena, een suster van heer Aderyaen van Weena, die tot Delft nonne storf in den jare 1467. Desen heer Aderyaen van Weena was een neef van Arent van Wena ende hadde eenen soon Gerryt van Weena, die rydder was voor Nimwege. Arent van Weena heeft geleeft in den jare 1439. ende was met hartogh Phlyps mede voor Calys 1436. Desen heer leyt na 2 sonen, den ousten Jacob van Weena ende Jan van Weena. Desen heer Jacob van Weena heeft de heerlijckheyt van Gijssenburgh gekoft in den jare 1446. Dese heerlijckheyt van Weena is verscheyde male verkoft geweest, is nu een slodt dat sonder torens of muyeren verwoest legt sedert den jare 1426, als Willem Nagel met synen aenhangh veel sloten heeft ten gronde verbrant ende verdystrueert. Hier syn noch groote stucken muyers overych, dye noch huyden te sien sijn.

(eveneens op blz.13 rechts)
(b1.72) Het slodt Weena of het Hoff
Het slot Weena, anders genaamt het Hoff is gelegen aan de noortsyde buyten de stadsmuyren van Rotterdam, van outs genaamt het hoff van Weena. Onder dit slodt heeft eerst gehoort Blomersdijck ende Beuckelsdijck ende met het ambacht van Oool, het ambacht van Bleyswijck

(blz.14)
ende het ambacht van Berckel. Men sech(t) dat dit sloot is gebout van eenen jonger zoone van de geslachte van de burghgraven van Leyden,
met namen heer Christiaan van Wassenaar, eenen oom van heer Alewijn van Wassenaar, van Rijnlant. Desen heer Christiaan van Weena heeft dit slot te leen gehouden van den burghgrave van Leyden ende hy hadde nagelaten eenen zoon met 2 dochters. De outste dochter Weyntgen van Weena is vroech gestorven binnen Parijs in den jare 1137 ende sy liet na eenen zoon ende eene dochter. Dese heeren hebben altijt de hoogh officien in de stadt Rotterdam gestelt ende mochten altijt bij dage ende bij nachte in der stede come, ende uyt ende ingaan tot haren believen. In mynen tijt soo is geweest vrou Oda van Weena ende is tot Delft nonne gestorven in den jare 1467. Dit was een suster van heer Adriaan van Weena, hadde eenen zoon,heer Gerrit van Weena, ridder voor Nimwegen. Heer Adriaan hadde een neeve Arent van Weena, heeft de heerlijckheyt van Gijssenburgh gecocht in den jare 1446. Dese heerlijckheyt van Weena is verscheyde malen vercocht geweest ende is nu een slodt dat sonder toorens off muyren verwoest leyt sedert den jare 1426, als Willem Nagel met synen aenhangh veel slooten heeft in den gronde verbrant ende verdistrueert. Hier sijn noch groote stucken muyrs overrich, die noch huyden te sien sijn in den jare 1472.


Tekst uit het boek
"De oudste Kronieken en beschrijving van Rotterdam en Schielant" door: J.H.W.Unger en Mr. W.Bezemer (1895)
(blz.393)
Het slot Weena,anders genaemt het Hoff Weena,
of by ouds genaemt het Hoff van Weena is gelegen aen de noordsyde buyten des stads muuren van Rotterdam. Onder dit slot heefft eertijds behoort de ambachtsheerlijkheyd van Bloemersdijk ende Beukelsdijk met het ambacht van Cool, het ambacht van Bleyswijk ende de heerlijkheyd van Berkel,

(blz.394)
Men segt dat dit slot is gebouwt van eenen jonger soone van den geslagte van de burggraven van Leyden, met name heer Christiaen van Wassenaer, synde oom van heer Alewijn van Wassenaer, heer van Rhijnland. Desen heer Christiaen van Weena heefft dit slot te leen gehouden van de heeren burghgraven van Leyden, ende hy hadde naegelaten eenen soon met twee dochters. De oudste dochter Weyntge van Weena is vroeg gesturven, den soon Philips van Weena
die is gesturven binnen Parijs in den jare 1137, ende hy liet nae eenen soone ende eene dochter. Dese heeren hebben altijd de hooge officien in de stad Rotterdam gestelt, ende mochten altijd by daege ende by nachte in de stad komen ende uyt- ende innegaen tot heuren believen. In mynen tijd soo is geweest vrouwe Oda van Weena, ende is tot Delff nonne gesturven in den jare 1467. Dese was een suster van Adriaen van Weena, die een soone hadde heer Gerrit van Weena, ridder voor Nimwegen. Heer Adriaen hadde een neve heer Arent van Weena; hy heefft geleefft in den jare 1439, ende was met den hertoge Philips van Bourgoingnen mede voor Calis (alwaer de burgeren van Rotterdam tot adsistentie quamen) in den jaere 1436. Desen heer Arent liet nae twee soonen, de oudste Jacob van Weena ende den anderen Jan van Weena. Desen Jacob van Weena heefft de heerlijckheyd van Gijssenburg gekocht in den jare 1446. Dese heerlijkheyd van Weena is verscheyde maelen verkocht geweest, en is nu een slot, dat sonder toorens off mueren verwoest leyd sedert den jare 1426, als Willem Nagel met synen aenhang veel sloten ten gronde toe affgebrand heefft, ende geheel verdestrueert. Hier sijn noch groote stukken muers overig, die noch op huyden in den jare 1472 te syen sijn.
Dusverre mr. Simon van der Sluis.
Huyden ten dage 1658 siet men noch verblijfselen van de capelle van Weena in de tuynen de Raem deser stede, verstrekkende thans aldaer (een) tuynhuyske,

't vervallen oud noch roem behoud.
Een van de stadspoorten van Rotterdam, gemeenelyken genoemt het Hoffpoortge, voert mede synen naem van wegen het Hoff van Weena, gelijck oock den Oppert, een van de vermaerste straten van Rotterdam, die eygentlvk, gelijk als uyt de oude gifften blijkt, de nieuwe Hoffpoort (flo.24) genoemt word, by ouds sijnde de kerklaen van het nu genoemde Hoff van Weena. Hieraf ontleent den Hofdijk mede synen naem.
Het waepen van Weena is een blauwe baer op een silver veld, also
gelijk geseyt is, dit slot een oud leen was van de heeren burghgraven van Leyden.

Nu leyt dit Hoff
Geheel tot stoff
En d'ouwe steenen
Van Weena weenen

5) Tekst uit het boek: De kronieken en beschrijving van Rotterdam en Schielant"
blz.564) Het geslachtsregister van Bulgersteyn
Heer Aleweyn, heer van Rijnlant, burghgrave van Leyden, etc. deesen heer hadde dry soonen.
Den eersten was heer Aleweyn, in sijn vaders plaetse burghgrave van Leyden, heer van Rijnlant en Wassenaer in den jaer 1121; siet in het geslachte van Mathenesse.
Den tweeden soon was heer Christiaen, halsheer van Bleysweyck, ambachteheer van Berckel, Boeckelsdjck en Bloemersdijck, heere van Weena ende de landen van Cool etc.
Den derden soon was heer Jacob, heere van Vlaerdingen en de Kethel, deese stierf jong.
Heer Christiaen hadde twee soonen ende een dochter, sy sterft, ende heer Philip van Weena sterft tot Parijs int jaar 1137, ende heer Dirck van Weena hadde een soon, hy sterft in't jaer 1156.
Heer Jacob Boeckels van Weena sterft 1189; naer deesen heer is het ambacht van Boeckelsdijck altijt met den naem van heer Jacob Boeckelsambacht geheeten, gelijck het in de stadtsprivilegiën (bl.61)van den jaere 1347 wert genoemt.
Heer Jacob hadde een soon, te weeten heer Reynier Boeckels van Weena, die vertimmerde het slot van Bulgersteyn; hy was ridder by graef Floris den vierden en
coningh Willem, hy stierf 1266, ende sijn suster sterft 1260.
Heer Reynier liet naer eenen soon, heer Dirck Boeckels van Weena ridder; hy (had) een soon 1305, heer Willem van Weena, hooghheemraet van Schielant van den jaere 1343 tot 1395. Hy liet naer twee soonen Gijsbrecht ende heer Jacob Boeckels van Weena, hebbende een soon ende een dochter,vrouwe Weyntien van Yeena, sy sterft 1369 en haer broeder heer Adriaen Boeckels van Weena 1360. Hy hadde twee soonen; heer Adriaen, deese was heere van Bleysweyck en Weena, etc., waervan het geslacht van Weena hier achter volght.

(blz.565)
Heer Gillis den jonghsten soon van heer Adriaen was den eersten heer van Boeckelsteyn en Cool ende den eersten heer en besitter van Bulgersteyn of Boulgersteyn, oft Boeckoolsteyn te weten den eersten van dien naem en stamme, en heeft het wapen oock anders gevoert. Deesen heer Gillis was met hertogh Aelbrecht (blz.62) van Beyeren voor het slot Gildenburgh, alwaer hy doot bleef, en wert tot Rotterdam in St. Andrieskerck begraven in den jare 1374 laetende twee soonen heer Jan van Bulgersteyn sterft in den jaere 1392 tot Uytrecht, ende is aldaer begraven aen de ingangh van de deur van de Outmunsterskercke, ende hy hadde een ander wapen gelijck op den steen van het graf te sien is.
Heer Lievin van Bulgersteyn, heer Gillis' ousten soone, getrouwt met een nichte van heer Willem van Naeltweyck, heere van Wateringen, etc., erfmaerschalck van Hollant in den jaere 1370; hy hadde by haer twee soonen.
Heer Arent van Bulgersteyn was capiteyn van dry hondert knechten by den hertogh Philip van Borgoniën voor Nevis in de belegeringe, sterft 1433 tot Nimwegen in Gelderlant.
Heer Jan de Witte van Bulgersteyn wan hooghheemraet van Schielant van den jaere 1449 tot 1479 als hy stierf; hy hadde getrout een nichte van den prince Jan van Chimay, hebbende by haer kinderen; hy was raetsheer van den hertogh Philip van Borgoniën, etc.

(bl.63) Van het wapen van Bulgersteyn
Dit wapen is by de heer Reynier Boeckels gevoert in den jaere 1260; een gouden baer midden door een schilt van blaeuw. Ende in den jaere 1360 soo heeft heer Gillis van Bulgersteyn,besitter van het slot, het wapen gevoert met een wassende maen van silver op een blaeuw velt boven het graf van heer Gillis gesien wert, in den jaere 1374 in de parochiekerck van St. Andries, alwaer hy begraven leght.
Heer Jan van Bulgersteyn heeft het wapen oock gevoert in den jaere 1390 met ronde bollen van silver boven met een wassende maen van silver onder op een blauwe schilt met een goude baer tuschen de bollen, ende de maen te midden door het schilt, gelijck op sijn graf op den steen uytgehouden staet in de Outmunsterkerck tot Uytrecht, waar hy begraven is in het jaer 1392.

6) (bl.64).
Heer Willem van Naeltweyck, heere van der Wateringen, Roode Sant ende landen van Boeckels en Cool, etc. 1358; deese voerden in vier quartieren een rooden klimmenden leeuw met lasuiere tongh en klauwen op een silver velt, ende oock een starre met acht tacken ofte stralen van silver op een swart velt, ende een wassende maen van silver op een lasuyeren velt, ende oock een blauwe baer op een gout velt, dat is eerst Naeltweyck ende Wateringen, ende Wassenaer, ende Weena oft Bulgersteyn.
Naerderhant soo hebben die van den naem van Bulgersteyn tot Delft wonende, een wapen gevoert, te weten een goude staende baer met dry leeuwshoofden van silver samen op een blauwen schilt, twee leeuwshoofden boven de baer ende een onder deselve, ende voeren het noch soo in den jaere 1672, maer hebben geen memorie van het vervolgh van haer stam ofte geslacht, etc.

(blz.567) Het geslachtsregister van Bleysweyck
Heer Christiaen, een jonger broeder van heer Alewljn, burghgrave van Leyden, heere van Rijnlant en Wassenaer, etc. 1132, hy stierf in den jaere 1198.
Heer Christiaen was heer van Bleysweijck, Berckel, Weena, Boeckelsdijck, Bloemersdijck ende de landen van Cool, etc., hy hadde twee soonen ende een dochter; hy leefde 1136 noch.
Heer Philip stierf tot Parijs in den jaere 1137.
Heer Dirck van Weena was heer van Bleysweyck, Berckel, Weena etc.,
hy stierf in den jaere 1156, liet naer eenen soon Jacob.
Heer Jacob van Weena, heere van Bleysweyck, etc.,
hier kreegh het ambacht van Boeckelsdijck den naem van heer Jacob Boeckelsambacht. hy liet naer een soon ende een dochter, hy stierf 1260.
Heer Reynier Boeckels van Weena, ridder, heere van Bleysweyck, Berckel, etc.; hy stierf 1266, naerlaetende een soon heer Dirck.
(bl.76)
Heer Dirck Boeckels van Weena, ridder, heere van Bleysweyck, etc., hy leefde noch in den jaere 1306, hebbende eenen soon Willem.
Heer Willem van Weena, ridder,etc., hy was hooghheemraet van Schielant van den jaere 1343 tot 1395 als hy stierf, naerlaetende twee soonen.
Heer Gijsbert Boeckels van Weena, hebbende geen kinderen, 1347.
Heer Jacob Boeckels van Weena, heere van Bleysweyck, Gijsberts broeder, hy leefden anno 1349, hy hadde een soon ende een dochter.
Heer Adriaen Boeckels van Weena, heere van Bleysweyck,etc., sterft in den jaere 1360; hy liet naer twee sonen, Adriaen en Gillis.
Heer Adriaen Boeckels van Weena was heer van Bleysweyck,etc.;
Heer Gillis den jonger broeder erfden de goederen van Boeckelsdijck ende het slot van Bulgersteyn. Heer Adriaen voorseyt stierf in den jaere 1370 en had dry sonen en twee dochters.
Heer Jacob Boeckels van Weena, ridder, heere van Bleysweyck, hy was hooghheemraet van Schielant van
't jaer 1430 tot 1449,
(bl.77), als hy stierf; hy hadde gekoght de heerleyckheyt Gijssenburgh in den jare 1446, hy stierf sonder kinderen, soodat sijn broeder wert heer van Weena.
Hy Heer Jan, broeder van heer Jacob, was heer van Bleysweyck,etc., ridder. Hy stierf in den jaere 1448 sonder kinderen.
Heer Gerrit van Weena, synen broeder, heere van Bleysweyck, etc., stierf oock sonder kinderen in den jaere 1452.
Hier volgen sijn twee susters: Vrouwe Weyntien van Weena was getrouwt met heer Jan van Boukhorst, was hooghheemraet van Schielant van den jaere 1488 tot 1491.
Vrouwe Gillisken van Weena was vrouwe van Bleysweyck ende was getrouwt 1426 met heer Willem van Bronckhorst, ende van deesen tijt af is de heerleyckheyt van Bleysweyck door houweleyck aen het geslacht van de heeren Bronckhorst gebleven. Sy sterft in 't jaer 1447, naerlatende eenen soon.
Heer Jacob van Bronckhorst was heere van Bleysweyck.etc., hy stierf in den jaere 1440 ende liet naer eenen soon, mede genaemt heer Jacob van Bronckhorst, heere van (bl.78) Bleysweyck, leefde in den jaere 1446.
Hy hadde een soon heer Gijsbrecht van Bronckhorst,
7) (blz.569) ridder, heere van Bleysweyck, ende ballieu van Putten in `t jaer 1508.
Hy hadde by vrouwe Eeuwouda van Moermont twee soonen, heer Andries ende heer Joost, beyde ridders. Heer Andries van Bronckhorst was ridder ende ballieu van 't lant van Vooren en den Briele, in den jaere 1527 dede hy het lant van de stadt by de Plaet bedycken, ende koght de goederen van den Schout by de stadt Gouda. Hy was in den jaere 1540 raedt in den hove van Hollant; hy stierf in den jaere 1554, hebbende gehadt twee vrouwen, by de eersten juffrouwe Marin Schoncken tot Delft hadde hy een soon ende
een dochter heer Laurens en juffrouwe Machtilda,
ende by de tweede juffrouw Wendelmonde van Boshuysen, weduwe van heer Reynier de Jongh, heere van Baertweyck, dry soonen ende twee dochters hadde hy, als, heer Nicolaes,
heer Gijsbert, ridder, ende heer Pieter, de dochters juffrouwe Andrina ende vrou Wilmina; uyt deese stamme (bl.79) sijn de heeren van de stadt by de Plaat ende van der Schoot gesuccedeert. (Vide Gouthoven, fol. 160.)

Heer Joost van Bronckhorst was ridder en heeft de goederen en heerleyckheyt van Bleysweyck van de heeren van de Reeckenkamer van Hollant wederom vrygekoght, die aengeslagen waeren, ende is also wederom halsheer van Bleysweyck worden. Heer Joost voorseyt was ridder, jonghsten soon van heer Willem ende jonger broeder van heer Andries; hy was heer van Bleysweyck, reeckenmeester in den Haghe, ambachtsheer van Werckendam, woonde daernaer in den Briel 1554. Hy hadde by vrouw Ida Ruychrocks heer Willemsdochter vier zonen ende twee dochters; de heer Willem was deecken van Oostvoren by den Briel; heer Gijsbert van Bronckhorst hadde twee vrouwen, de eerste juffrouw Adriana van Duyvenvoorden, suster van de heer van Warmont, de tweede vrouwe was juffrouwe Emerentia van Vliet, heer Huybertsdochter, sy sterft sonder kinderen;

Heer Nicolaes was canonick tot Oostvoren; juffrouw Maria van Bronckhorst hadde by heer Cornelis van Dorp twee kinderen; juffrouw Elisabeth van Bronckhorst hadde
blz. 80) by Willem heer van Schagen een soon ende twee dochters, hy stierf 1548 ende sy in het jaer 1592.

Heer Laurens de jonghsten soon van heer Joost van Bronckhorst, heer van Werckendam ende ridder. De heerlijckheyt van Bleyswijck is by deesen heer verkocht.
Hy hadde twee vrouwen, by de eerste juffrouwe Anna Seegers van Wassenhoven, hadde hy een dochter, te weeten juffrouw Jozina, getrouwt met heer Jan Graewert tot Embden, krygende geen kinderen; by de tweede,vrouwe Anne van Chamy, hadde hy een dochter, vrouwe Ida van Bronckhorst, vrouwe van Werckendam, werde noch vrouwe van Bleysweyck genaemt, sy trouwden maser twaelf jaeren out sijnde met heer Otto van Arckel, hy stierf 1602 naerlatende eenighe kinderen. Vrouwe Ida trouwden haer tweede man heer Heyndrick van Eck van Uytrecht.
Op den eersten Maert 1582 heeft Christiaen Willemse brouwer uyt den naeme van de stadt van Rotterdam by openbaere opveylinghe gekoght de heerleyckheyt van Bleysweyck van den heer Laurens van Bronckhorst voor
(blz. 570) de somme van 5900 Caroli guldens, ende was borge (blz. 81) Willem Jansen, oock poorter der stadt Rotterdam.
Het ambacht van Bleysweyck is groot 2130 margen lants (verder op blz.570)

Het wapen van Bleysweyck
Heer Christiaen voerden het volle wapen van de burghraven van Leyden, was een gulde baere op een blauw velt in 't jaer 1I26, ende in den jaere 1436 heeft heer Jacob van Bronckhorst, die een soon was van vrouwe Gilliscken van Weena, vrouwe van Bleysweyck, het volle wapen van Bronckhorst gevoert, hetwelck is een silveren klimmenden leeuw met een croon en tongh en klaeuwen van gout op een roodt velt ofte schilt, ende is van de naercomelingen altijts zo gevoert.

8
(blz.605)
De beschrijvinghe van het hoff van Weena
Het slot van Weena, anders genaemt het Hoff, is gelegen op den ouden dijck aen de noortsyde buyten de stadtsmueren der stadt Rotterdam. Den ouden dijck van de reviere de Rotte, genaemt den Hoffdijck, is den naem van dit slot ofte hof op deesen tijt toch dragende. Deese heeren waeren halsheeren van Bleysweyck, ambachtsheeren van Berckel, van Weena, van Oost- en West-Bloemersdijck, Bouckels ende landen van Cool.
Men seght dat eenen heer Christiaen dit slot heeft beseten ende aldaer zijn hooghe rechtbanck en vierschare heeft gehouden van alle syne hooghe en leeghe heerleycke goederen ende heerleyckheden, ende aldaer alle justitie heeft geadministreert waervan het den naeme voert van het Hof van Weena. Deesen heeren hebben oock alle de officiën in de stadt Rotterdam gestelt ende hadden een vrye stadtspoorte in hun macht, genaemt de Hofpoort van Weena, daer sy den sleutel van in hun bewaeringhe hadden, ende quamen by daghe ende nachte naer hun (bl.198)
believe altfijt in ende uyt de stadt Rotterdam tot in den jaere 1270, als graef Floris den vijfde de stadt in beeter ordre en met meer privilegiën heeft voorsien, synde alsdan heer Dirck van Weena heer van dit slodt.
Wanneer dit slodt ofte hof van Weena is getimmert ende van wie, can men door de outheyt niet weeten; het heeft seer schoon in syn mueren ende plantagiën gelegen met schoone wel beplante boomgaerden tot in den jaere 1426, als Willem Nagel, een capiteyn van de Cabelliauwse partye, dit slot heeft verbrant ende geruwineert met noch meer andere huysen ende sloten in Schielant. Deese heeren hebben daernaer door eenighe foute deese goederen van Weena, Bouckels, Oost- en West-Bloemersdijck ende
de landen van Cool als leen gehouden van de graven van Hollant als leenheeren van Putte.
De stadt van Rotterdam heeft deese ambachtsheerlijckheden van Oost en West-Bloemersdijck en Bouckels ende landen van Cool met het Hoff van Weena, groot seven margen lants, gekoght anno 1590, volgens den brief daervan sijnde van dato den 2 November anno 1590, van eenen heer Jacob van Almonde Janssoon, meestercnape van de houtvesterye van Hollant, maer hy heeft noch eenighe heerleycke recognitiën ende erfpachten met
(blz.199) noch verscheyde andere actiën op deese heerleycke goederen gehouden, die de regeerders der stadt moesten jaerleycks betalen.
De heeren regeerders der stadt Rotterdam hebben in den jaere 1592 (siet opt protocol der stadt Rotterdam) van deese landen van Weena eenige parceelen aen verscheyde personen in erfpacht uytgegeven tot ramen om laekens aen te drogen; deese erven werden met scheytsloten gesepareert, ende met een ringhsloot ende poorthuys afgesloten.
In den jaere 1593 hebben de Staten van Hollant dit goet tot allodiaal goet gemaekt, volgens de quytscheltbrieveh daervan zijnde in dato den 11 Maart 1593; daer werden noch verscheyde tuynen ende bleyckeryen van dit lant gemaakt ende verkoght.
De borgemeeters ende regeerders der stadt Rotterdam hebben by gifte van dato den 19 Junii anno 1636 aen verscheyde persoonen opgedragen differente raemen ende tuynen gelegen in het Hoff van Weena aen de Rotte als patrimoniaal goedt, ende oock erfpacht aen de stadt betalende.
De resteerende heerleycke goederen met alle pretentiën van recht, dat de erfgenaemen van Weena soude mogen gehadt hebben, Weena raekende, syn by openbaere opveylinghe verkoght aan de heer burgemeester Vroese ende den den heer secretaris Verschueren voor reeckeninghe (bl.200) der stadt Rotterdam, als daertoe gecommiteert in den jaere 1661, wordende opgedragen van heer van Pietershyl voor een somme van 10500 Caroli guldens, soodat de heeren der stadt Rotterdam nu geheel sijn heeren van Weena, ambachtsheeren van Bouckels, Oost- en West-Bloemersdijck ende landen van Cool; sy sijn oock halsheeren van Bleysweyck, ambachtsheeren van Hilgaertsbergh, van Cralingen en van Moordrecht, etc.

blz. 9
(verder staat op blz.606)
(bl.201) Het geslachtsregister
In het jaer 1136 ten tijde van graef Diderick den sesden, soone van graef Floris de Vette, was eenen heer Christiaen, sijnde een jonger broeder van heer Alewijn burghgrave van Leyden. Deesen heer Christiaen van Wassenaer was heere van Bleysweyck, Berckel, Bouckels, Oost- en West-Bloemersdijck ende de landen van Cool en heer van Weena, alwaer hy sijn hooghe vierschaer van criminele
en civile saecken heeft gehouden, waervan het slot Weena het Hoff wert genaemt.
Heer Christiaen van Weena, etc. hadde twee sonen ende een dochter.
Heer Philip van Weena stierf anno 1156, naerlatende eenen soon heer Jacob.
Heer Jacob van Weena was heer van Berckel, Bleysweyck, Bouckels, Oost en West-Bloemerndijck ende de landen van Cool; van deesen heer Jacob hebben de landen van Bouckelsdijck den naeme gekregen van Jacob Bouckelambacht ende hy ende sijn naecomelingen hebben hiervan den naem als een bynaem gevoert, omdat hy deese landen met swaerder dycken heeft versien. Heer Jacob sterft anno 1189 en liet naer eenen soon heer Reynier Bouckels van Weena ende een dochter,die (bl.202) sterft in den jaere 1260.
Heer Reynier Bouckels van Weena vertimmerde het slot Bouckelsteyn ofte Bulgersteyn anno 1261, hy was ridder ten tyde van graef Floris den vierden, hy stierf anno 1266, naerlatende eenen soon heer Dirck.
Heer Dirck Bouckels van Weena was ridder, hy teyckende nevens meer andere ridders een hantvest, roerende den vrydom van den edeldom van Hollant,
anno 1305 ten tyde van graef Willem den derden; hy liet naer eenen soon heer Willem.
Heer Willem Bouckels van Weena was hooghheemraet van Schielant anno 1343, hy liet naer twee soonen.
Heer Jacob ende heer Gijsbrecht Bouckels van Weena, die stierf zonder kinderen.
Heer Jacob Bouckels van Weena liet naer eenen soon heer Adriaen en een dochter juffrouw Weyntien, die stierf anno 1368.
Heer Adriaen Bouckels van Weena Jacobssoon,hy stierf anno 1360, naerlatende twee soonen, heer Adriaen en heer Gillies
Heer Gillis was den eersten heer van Bouckelsteyn oft Bulgersteyn, hy bleef voor het slot Gildenburgh doot int jaer 1374.
Heer Adriaen Bouckels van Weena Adriaensoon stierf anno 1370, hy hadde dry soonen, heer Jacob, Jan en Gerrit, en tweesdochters als vrouw Weyntien van Weena, getrouwt met heer (bl.203) Jan van Bouckhorst, en vrouwe Gillissie, getrouwt met heer Willem van Bouckhorst, siet vooren in het geslaght van Bleysweyck.
Heer Jacob van Weena was ridder ten tyde van vrouwe Jacoba ende hertogh Philip van Borgonïen, hy was hooghheemraet van Schielant van den jaere 1430 tot 1449 doen hy stierf sonder kinderen; hy kocht de heerleyckheyt van Gijssenburgh anno 1446. In synen tijt wert het Hoff Weena verbrant en bedorven anno 1426.
Heer Jan van Weena stierf anno 1448,ridder.
Heer Gerrit Bouckels van Weena, ridder, was naer sijn broeder heer Jacobs doot heere van Weena, hy stierf sonder kinderen anno 1452; hy heeft by testament aen synen neef heer Arent syne goederen gemaekt.
Heer Arent van Weena stierf anno 1460, naerlatende eenen soon heer Gerrit ende een dochter Juffrouw Oda, sterft nonne tot Delft 1467.
Heer Gerrit van Weena stierf anno 1466, en hadde eenen soon heer Jacob en een dochter Juffrouw Margarita, getrouwt met heer Pieter van Roon.

blz. 10
Heer Jacob Bouckels van Weena, heere van Gijssenburgh, stierf anno 1477 en liet naer eenen soon Jan.
Heer Jan Bouckels van Weena stierf sonder kinderen anno 1490.
Heer Gerrit, een neef van heer Jan, was heere van Weena, en liet naer een soon heer Jacob.
(bl.204)
Heer Jacob Bouckels van Weena, heere van Gïjssenburgh, was op de huldingh van Philip, coninck van Spagnien tot Dordrecht anno 1549, nevens heer Jan van Almonde synen neve.
Dees heerleycke goederen sijn naederhant beseten van eenen heer Jacob van Almonde Janssoon in den jaere 1570, hy was meestercnape van de houtvesterye van Hollant en was hooghheemraet van Schielant, ende vlughte met eenighe anno 1572, 1574 uyt het lant om te troubelen, ende
quamp daernaer wederom in den Hage ende verkoght eenighe heerleycke goederen aen de regeerders der stadt Rotterdam, als hiervoren beschreven is. Hy stierf in den Haghe, 74 jaeren out sijnde anno 1609, hy was de leste mansoyr van `t geslacht, ende sijn wapens werden met hem begraven.


(verder staat op blz.608)
(bl.205) Van de wapens van Weena
Heer Christiaen van Wassenaer, den tweeden soon van Alewijn, burghgrave van Leiden, was heere van Weena, halsheer van Bleysweyck, ambachtsheer van Berckel, Bouckels, Oost- en West-Bloemersdijck ende de
landen van Cool etc. Deese voerde het volle wapen van de burghgraven van Leyden anno 1136, sijnde een goude baere op een blauwen schilt.
Heer Jacob Bouckels van Weena, heere van Gijssenburgh heeft het wapen van heer Adriaen gevoert met dat van Gijssenburgh gequartileert anno 1447, maer sijn naevolgers hebben het wapen van heer Adriaen alleen gevoert tot het jaer 1570, als heer Jacob van Almonde deese goederen besadt; hy was uyt het geslaght van Stryen, hy voerde sijn wapen, sijnde dry goude cruyssen op een swart velt.
Naerdat de geslagten van Stryen verstorven waeren, voerde hy het volle wapen van Stryen, synde dry roode cruyssen op een goude schilt. Het wapen van Sevenbergen sijn dry roode cruyssen op een silver velt.

 

 

 

 

Terug naar boven


 

 

 

 

Een reactie op bovenstaande gegevens is zeer welkom.
Mail me op Mailadres is een plaatje tegen spam. emailadres overtikken dus alstublieft

 

 

Laatst bijgewerkt 12.10.2006